Powrót

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie nowych punktów w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  • Numer raportu: 7/2015
  • Data sporządzenia raportu: 05.06.2015
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, iż na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE zwołanego na dzień 24 czerwca 2015 r. wprowadzone zostały dodatkowe punkty dotyczące zmiany Statutu PGE. Nowy porządek obrad wraz ze wskazaniem nowych punktów, treść projektów uchwał zgłoszonych przez Skarb Państwa w przedmiocie zmiany Statutu PGE, informacja dotycząca zamierzonych zmian Statutu uwzględniająca dotychczas obowiązujące postanowienia i treść proponowanych oraz projekt tekstu jednolitego statutu PGE stanowią załączniki do niniejszego raportu.
gkpge_relacjeInwestorskie_site