Powrót

Ogłoszenie przerwy w obradach walnego zgromadzenia

  • Numer raportu: 7/2014
  • Data sporządzenia raportu: 06.02.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, iż obradujące w dniu 6 lutego 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zarządziło przerwę w obradach i określiło datę jego wznowienia na dzień 28 lutego 2014 r. na godz. 12:00 w Warszawie w hotelu Novotel przy ul. Marszałkowska 94/98.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site