Powrót

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 7/2012
  • Data sporządzenia raportu: 01.03.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 marca 2012 r. otrzymał zawiadomienie od Ministra Skarbu Państwa, reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”), przekazane na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439), informujące o zmianie liczby akcji posiadanych przez Skarb Państwa w Spółce w związku ze zbyciem w dniu 29 lutego 2012 r. przez Skarb Państwa 131.000.000 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda („Sprzedaż”), stanowiących 7,01% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 131.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 7,01% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem, przed Sprzedażą Skarb Państwa posiadał 1.288.124.546 akcje zwykłe Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda, stanowiące 68,89% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.288.124.546 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 68,89% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po Sprzedaży Skarb Państwa posiada 1.157.124.546 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda reprezentujących 61,89% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.157.124.546 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 61,89% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site