Powrót

Informacja o podjęciu uchwały o likwidacji spółki zależnej

  • Numer raportu: 7/2010
  • Data sporządzenia raportu: 04.02.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że powziął wiadomość, iż 2 lutego 2010 roku zgromadzenie wspólników Spółki Elektrownia Turów B.V z siedzibą w Amsterdamie, Holandia ("Spółka Zależna") podjęło uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji Spółki Zależnej. Likwidatorem Spółki Zależnej została p. Danuta Zienowicz. Przewiduje się, iż likwidacja i wyrejestrowanie Spółki Zależnej z właściwych rejestrów nastąpi w kwietniu 2010 r.

Spółka Zależna jest jednostką zależną PGE w rozumieniu obowiązujących Emitenta przepisów o rachunkowości, ale z uwagi na nieistotny poziom sumy bilansowej i przychodów nie jest konsolidowana w jego sprawozdaniu finansowym. Jedynym udziałowcem Spółki Zależnej jest PGE Elektrownia Turów S.A., jednostka zależna od PGE (PGE Elektrownia Turów S.A. posiada 100 proc. udziałów w spółce i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników).

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site