Powrót

Przyjęcie planu połączenia z PGE Electra S.A.

  • Numer raportu: 67/2010
  • Data sporządzenia raportu: 21.10.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 20 października 2010 roku przyjęto plan połączenia PGE („Spółka Przejmująca”) ze spółką zależną PGE Electra S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), którego treść stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”) , tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji Spółki Przejmującej w zamian za akcje Spółki Przejmowanej („Połączenie”).

Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką PGE, odpowiedzialną w ramach grupy kapitałowej za hurtowy handel energią elektryczną oraz produktami powiązanymi (m.in. prawa majątkowe, uprawnienia do emisji). PGE posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej dających 100% głosów na jej Walnym Zgromadzeniu.

Od momentu rejestracji połączenia, wszystkie kompetencje PGE Electra S.A. przejmie spółka PGE, która pełni jednocześnie rolę Centrum Korporacyjnego Grupy Kapitałowej PGE.

Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, do niniejszego planu Połączenia nie będą sporządzane: sprawozdanie zarządu, o którym mowa w art. 501 KSH, oraz pisemna opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 KSH.

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia PGE ze Spółką Przejmowaną zostało przekazane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 8/2010 z dnia 16 lutego 2010 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 i 2 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 13 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site