Powrót

Przedłużenie okresu obowiązywania Listu Intencyjnego dotyczącego przygotowania, budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej

  • Numer raportu: 66/2012
  • Data sporządzenia raportu: 28.12.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2012 z dnia 5 września 2012 roku, informuje, że Strony Listu Intencyjnego dotyczącego uczestnictwa w przygotowaniu, budowie i eksploatacji elektrowni jądrowej z dnia 5 września 2012 roku, przedłużyły w dniu 28 grudnia 2012 roku termin obowiązywania Listu Intencyjnego do dnia 31 marca 2013 roku. Stronami Listu Intencyjnego są PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późniejszymi zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site