Powrót

Asymilacja akcji serii C i D z akcjami serii A i B spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 66/2010
  • Data sporządzenia raportu: 13.10.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 64/2010 z dnia 11 października 2010 r., informuje, że w dniu 12 października 2010 roku Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) podjął uchwałę nr 630/10, zgodnie z którą postanowił w dniu 18 października 2010 r. dokonać asymilacji 139.693.727 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, oznaczonych kodem PLPGER000044 (akcje serii C i D), z 1.730.090.000 akcjami zwykłymi na okaziciela Spółki, oznaczonymi kodem PLPGER000010 (akcje serii A i B), będącymi w obrocie giełdowym.

Akcje objęte asymilacją otrzymują kod PLPGER000010. Zarząd KDPW stwierdził, iż z dniem 18 października 2010 r. kodem PLPGER000010 oznaczonych będzie 1.869.783.727 akcji zwykłych na okaziciela Spółki.

W wyniku powyższej uchwały Zarządu KDPW, spełniony został warunek zawieszający wprowadzenia w dniu 18 października 2010 r. akcji serii C i D do obrotu giełdowego, wskazany w uchwale nr 1020/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 października 2010 r., o której Spółka informowała w/w raportem bieżącym.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 p. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site