Powrót

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 65/2010
  • Data sporządzenia raportu: 12.10.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 października 2010 r. otrzymał zawiadomienie od Ministra Skarbu Państwa (Warszawa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa, Polska), reprezentującego Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej („Skarb Państwa”), przekazane na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439), informujące o zmianie liczby akcji posiadanych przez Skarb Państwa w Spółce w związku ze zbyciem w dniu 8 października 2010 r. przez Skarb Państwa 186.978.000 (sto osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 zł każda Spółki („Sprzedaż”), stanowiących 9,99% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 186.978.000 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 9,99% ogólnej liczby głosów.

Zgodnie z zawiadomieniem, przed Sprzedażą Skarb Państwa posiadał 1.482.618.538 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 zł każda Spółki, stanowiących 79,29% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.482.618.538 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, reprezentujących 79,29% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Po Sprzedaży Skarb Państwa posiada 1.295.640.538 akcji zwykłych o wartości nominalnej 10 zł każda Spółki reprezentujących 69,29% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 1.295.640.538 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 69,29% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site