Powrót

Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C i D do obrotu giełdowego na rynku podstawowym oraz ustalenie daty ich pierwszego notowania po asymilacji z akcjami serii A i B

  • Numer raportu: 64/2010
  • Data sporządzenia raportu: 11.10.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 11 października 2010 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę nr 1020/2010, w której stwierdził, iż zgodnie z § 19 ust. 1 i 2 Regulaminu GPW, do obrotu giełdowego na rynku podstawowym dopuszczone są:
- 73.241.482 akcje zwykłe na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 zł każda, oraz
- 66.452.245 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 PLN każda (łącznie 139.693.727 akcji),

oraz postanowił wprowadzić z dniem 18 października 2010 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym wspomniane wyżej akcje serii C i D, pod warunkiem ich asymilacji z akcjami Spółki serii A i B przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 18 października 2010 r.

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 p. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site