Powrót

Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  • Numer raportu: 62/2010
  • Data sporządzenia raportu: 30.09.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 30 września 2010 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, podjęła decyzję o wyborze KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51 („KPMG Audyt”), jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym zostanie zawarta umowa o badanie sprawozdań finansowych. Zakres umowy obejmować będzie badanie sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej za okresy zakończone 31 grudnia w latach 2010-2013 oraz przeglądu półrocznych skróconych sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej za okresy kończące się dnia 30 czerwca w latach 2011-2014. Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

KPMG Audyt jest spółką wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 458.

Spółka korzystała z usług KPMG Audyt w zakresie badania statutowych sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2008, 2009 oraz w zakresie przeglądu sprawozdań finansowych za I półrocze 2009 i 2010 roku.

Podstawa prawna: § 25 w związku z § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site