Powrót

Zawarcie umowy sprzedaży akcji Energa SA przez PGE i Ministra Skarbu Państwa

  • Numer raportu: 61/2010
  • Data sporządzenia raportu: 29.09.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 29 września 2010 r. zawarł ze Skarbem Państwa ("Sprzedawca") reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa umowę sprzedaży akcji spółki Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591 („Spółka”), dotyczącą nabycia 4.183.285.468 akcji ("Akcje") Spółki, stanowiących 84,19% jej kapitału zakładowego ("Transakcja").

Uzgodnione istotne postanowienia Umowy:

1. Cenę zakupu wszystkich Akcji stanowiących 84,19% kapitału zakładowego Spółki stanowi
kwota 7.529.913.842,40 zł;

2. Cenę za jedną nabywaną Akcję stanowi kwota 1,80 zł;

3. Kupujący (PGE) zadeklarował program gwarantowanych inwestycji do realizacji w Grupie Kapitałowej Energa w okresie 10 lat w kwocie 5 mld zł, których niewykonanie wiązać się będzie z karami umownymi płatnymi na rzecz Sprzedawcy, przy czym łączna odpowiedzialność Kupującego nie może przekroczyć kwoty 1.000.000.000 zł;

4. Kupujący zobowiązuje się do zachowania kontroli nad Spółką, nieograniczania prowadzenia przez Spółkę i jej główne podmioty zależne podstawowej działalności obejmującej wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepła oraz do niedokonywania zmiany siedziby Spółki;

5. Kupujący zobowiązuje się do spowodowania, że akcje Spółki zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Przeprowadzenie Transakcji wymaga dla swej skuteczności uzyskania przez PGE zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację (warunek zawieszający).

Umowa została uznana za znaczącą ponieważ jej wartość jej przedmiotu przekracza 10 proc. wartości kapitałów własnych PGE.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site