Powrót

Zawiadomienie od akcjonariusza o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - uzupełnienie nazwisk osób podpisujących raport

  • Numer raportu: 60/2010
  • Data sporządzenia raportu: 24.09.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

Raport przesłany ponownie bez zmian w treści. Uzupełniono nazwiska osób reprezentujących spółkę.
----

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 września 2010 r. otrzymał zawiadomienie od Ministra Skarbu Państwa, przekazane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informujące o zmianie liczby akcji posiadanych przez Skarb Państwa w Spółce w związku z połączeniem Spółki ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka S.A oraz PGE Energia S.A. („Połączenie”).

Zgodnie z zawiadomieniem, przed Połączeniem Skarb Państwa posiadał 1.470.576.500 akcji Spółki stanowiących łącznie 85% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 1.470.576.500 głosów, co stanowiło 85% ogólnej liczby głosów w Spółce. Po Połączeniu Skarb Państwa posiada aktualnie 1.482.618.538 akcji Spółki stanowiących łącznie 79,29% udziału w kapitale zakładowym Spółki oraz reprezentujących 1.482.618.538 głosów, co stanowi 79,29% ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site