Powrót

Informacja o liczbie akcji nabytych w wezwaniu na akcje Zespołu Elektrowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. oraz o procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętym w wyniku wezwania

  • Numer raportu: 6/2018
  • Data sporządzenia raportu: 15.03.2018 10:13
  • Podstawa prawna raportu: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Treść raportu

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2018 z dnia 1 lutego 2018 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Wzywający”) informuje, iż w wyniku wezwania do zapisywania się na sprzedaż 2.383.999 (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich „Kogeneracja” Spółka Akcyjna („Spółka”), ogłoszonego w dniu 1 lutego 2018 r. przez Wzywającego („Wezwanie”), spółka PGE Energia Ciepła S.A. („Nabywający”) będąca podmiotem zależnym Wzywającego, w dniu 14 marca 2018 roku, nabyła 1.202.172 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa) akcje Spółki, uprawniające do 1.202.172 (słownie: jeden milion dwieście dwa tysiące sto siedemdziesiąt dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 8,07% ogólnej liczby akcji Spółki i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Przed bezpośrednim nabyciem akcji Spółki w wyniku Wezwania, o którym mowa powyżej, Nabywający posiadał 2.642.869 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, uprawniających do 2.642.869 (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących, w zaokrągleniu do jednej setnej procenta, 17,74% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu, Nabywający posiada 3.845.041 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści jeden) akcji Spółki uprawniających do 3.845.041 (słownie: trzy miliony osiemset czterdzieści pięć tysięcy czterdzieści jeden) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 25,81% liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki i (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 25,81% ogólnej liczby akcji Spółki.

Podmiotem zależnym od Nabywającego, który posiada akcje Spółki, jest Investment III B.V. Na dzień sporządzenia niniejszego zawiadomienia Investment III B.V. posiada 4.807.132 (słownie: cztery miliony osiemset siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) akcje Spółki, uprawniające do wykonywania 4.807.132 (słownie: cztery miliony osiemset siedem tysięcy sto trzydzieści dwa) głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących (w zaokrągleniu do jednej setnej procenta) 32,26% ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Po przeprowadzeniu Wezwania, Nabywający, wraz podmiotem zależnym tj. Investment III B.V., osiągnął łącznie 58,07% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zmiana liczby głosów nastąpiła w wyniku zawarcia transakcji sprzedaży akcji na GPW, przeprowadzonych i rozliczonych w dniu 14 marca 2018 r.


Podstawa prawna: art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1639 ze zm.)
gkpge_relacjeInwestorskie_site