Powrót

Wydanie polecenia rozpoczęcia prac (NTP) Generalnemu Wykonawcy projektu Opole II

  • Numer raportu: 6/2014
  • Data sporządzenia raportu: 31.01.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 31 stycznia 2014 r. Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. ("PGE GiEK"), spółki zależnej PGE, wydał spółkom Rafako S.A., Polimex-Mostostal S.A. i Mostostal Warszawa S.A., tworzącym konsorcjum ("Generalny Wykonawca"), przy udziale Alstom Power sp. z o.o., Polecenie Rozpoczęcia Prac (NTP) dotyczące budowy dwóch bloków energetycznych opalanych węglem kamiennym o łącznej mocy 1800 MW w Elektrowni Opole (bloki 5 i 6). Zgodnie z warunkami umowy zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 54 miesięcy od wystawienia NTP w odniesieniu do bloku 5 oraz w terminie 62 miesięcy od wystawienia NTP w odniesieniu do bloku 6.

Termin wydania NTP jest zgodny z ustaleniami zawartymi w porozumieniu do umowy na budowę bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole z dnia 6 grudnia 2013 r., o którym PGE informowała raportem bieżącym nr 106/2013 z dnia 6 grudnia 2013 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439, z późn. zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site