Powrót

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A.

  • Numer raportu: 6/2012
  • Data sporządzenia raportu: 27.02.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, iż zmienia datę przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego za 2011 rok oraz skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej PGE za 2011 rok określone w raporcie bieżącym nr 1/2012 z dnia 4 stycznia 2012 roku.

Przedmiotowe raporty zostaną przekazane do publicznej wiadomości w dniu 14 marca 2012 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site