Powrót

Zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej o transakcjach na papierach wartościowych PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w 2009 roku

  • Numer raportu: 6/2010
  • Data sporządzenia raportu: 29.01.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, że w dniu 29 stycznia 2010 roku Spółka otrzymała zawiadomienie Członka Rady Nadzorczej PGE, sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.), o dokonanych przez niego w 2009 roku transakcjach na papierach wartościowych PGE, których łączna wartość nie przekracza równowartości 5.000 euro.

W wyniku przedmiotowych transakcji Członek Rady Nadzorczej Spółki nabył w 2009 roku 5 praw do akcji. Przedmiotowe prawa do akcji nabyte zostały w wyniku realizacji w dniu 2 listopada 2009 r. złożonych przez niego zapisów na akcje Spółki w ramach pierwszej oferty publicznej akcji PGE. W/w prawa do akcji nabyte zostały przez Członka Rady Nadzorczej po cenie emisyjnej wynoszącej 23 zł.

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site