Powrót

Dopuszczenie akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B do obrotu giełdowego na rynku podstawowym GPW

  • Numer raportu: 6/2009
  • Data sporządzenia raportu: 04.11.2009
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 3 listopada 2009 roku na podstawie uchwały nr 628/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"), Zarząd GPW postanowił dopuścić do obrotu giełdowego na rynku podstawowym:  1. 259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10 złotych każda ("Akcje Oferowane") pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Oferowanych;

  2. 1.470.576.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 10 zł każda pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji Akcji Oferowanych;

  3. 259.513.500 praw do Akcji Oferowanych.


Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).

gkpge_relacjeInwestorskie_site