Powrót

Wiążące warunki umowy sprzedaży akcji Energa SA zaproponowane przez PGE zostały zaakceptowane przez Ministra Skarbu Państwa - korekta

  • Numer raportu: 59/2010
  • Data sporządzenia raportu: 15.09.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. informuje, że w raporcie nr 59/2010 w wyniku oczywistej pomyłki podana została błędna data parafowania umowy. Pierwsze zdanie powinno brzmieć: Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 15 września 2010 r. parafował umowę sprzedaży akcji spółki Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591 („Spółka”), dotyczącą nabycia od Skarbu Państwa ("Sprzedawca") 4.183.285.468 akcji ("Akcje") Spółki, stanowiących 84,19 proc. jej kapitału zakładowego ("Transakcja").
Przepraszamy za pomyłkę.

Poniżej przedstawiamy całą treść raportu:

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 15 września 2010 r. parafował umowę sprzedaży akcji spółki Energa S.A. z siedzibą w Gdańsku, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271591 („Spółka”), dotyczącą nabycia od Skarbu Państwa ("Sprzedawca") 4.183.285.468 akcji ("Akcje") Spółki, stanowiących 84,19 proc. jej kapitału zakładowego ("Transakcja").

Uzgodnione istotne postanowienia Umowy:
1. Cenę zakupu wszystkich Akcji stanowiących 84,19% kapitału zakładowego Spółki stanowi kwota 7.529.913.842,40 zł;
2. Cenę za jedną nabywaną Akcję stanowi kwota 1,80 zł;
3. Kupujący (PGE) zadeklarował program gwarantowanych inwestycji do realizacji w Grupie Kapitałowej Energa w okresie 10 lat w kwocie 5 mld zł, których niewykonanie wiązać się będzie z karami umownymi płatnymi na rzecz Sprzedawcy;
4. Kupujący zobowiązuje się do zachowania kontroli nad Spółką, nieograniczania prowadzenia przez Spółkę i jej główne podmioty zależne podstawowej działalności obejmującej wytwarzanie, sprzedaż i dystrybucję energii elektrycznej i ciepła oraz do niedokonywania zmiany siedziby Spółki;
5. Kupujący zobowiązuje się do spowodowania, że akcje Spółki zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Energa to obecnie jedna z wiodących grup energetycznych w Polsce. Według danych Energa, w 1 półroczu 2010 spółka ta wygenerowała EBITDA (skonsolidowane nieaudytowane dane wg MSSF) na poziomie 819 mln zł, zaś za 7 miesięcy 2010 wartość ta wyniosła 909 mln zł. Bilansowa wartość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na 30.06.2010 wznosi 1,37 mld zł, natomiast kredyty i pożyczki wynosiły 0,73 mld zł.

W ocenie Zarządu PGE, PGE i Energa w unikalny sposób uzupełniają się i razem generują znaczną wartość synergii. W ramach Transakcji zidentyfikowane obszary synergii obejmują m.in. synergie strategiczne, synergie w zakresie programu inwestycyjnego oraz synergie kosztowe. Szacowana przez PGE wartość szybkich do uzyskania synergii kosztowych to ponad 100 mln złotych rocznie. W Grupie PGE, Energa będzie pełnić bardzo ważne funkcje strategiczne i operacyjne (m.in. będzie powiązana z projektem budowy elektrowni jądrowych), a PGE jest gotowe zapewnić wsparcie w realizacji najbardziej interesujących projektów inwestycyjnych Energa.

Warunki potencjalnej Transakcji są w ocenie Zarządu PGE korzystne dla PGE i jej wszystkich akcjonariuszy.

Przy określonych założeniach, PGE szacuje, iż kwota zakupu przekłada się na wyważony, rynkowy poziom krótkoterminowego mnożnika EV / EBITDA 2010.

Warunki cenowe Transakcji są istotnie korzystniejsze, gdy uwzględni się liczne synergie z PGE lub gdy oszacuje się długoterminową wartość Spółki. Przeprowadzenie Transakcji w pełni wpisuje się w realizację strategii akwizycyjnej, którą w tym przypadku PGE dokonywałoby na najlepiej znanym PGE rynku. Wzrost organiczny PGE wsparty selektywnymi akwizycjami ma na celu realizację celu strategicznego PGE polegającego na zbudowaniu pozycji wysoce rentownego, średniej wielkości uczestnika europejskiego rynku elektroenergetycznego.

Transakcja zostanie sfinansowana ze środków własnych i z kapitału dłużnego, czemu sprzyja brak zadłużenia PGE i wysokie ratingi kredytowe spółki.

PGE jednocześnie potwierdza zobowiązanie, że od 2011 roku będzie sprzedawał blisko 100 proc. wytwarzanej energii, dopuszczonej do obrotu w trybie przewidzianym ustawą Prawo Energetyczne, na giełdach energii.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site