Powrót

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zmienił decyzję Prezesa URE w sprawie korekty rocznej kosztów osieroconych (tzw. rekompensat KDT) za rok 2008 dla PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. o. Zespół Elektrowni Dolna Odra

  • Numer raportu: 58/2012
  • Data sporządzenia raportu: 12.11.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (“SOKiK") w dniu 12 listopada br. ponownie rozpoznał sprawę dotyczącą korekty rocznej kosztów osieroconych dla PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A. (obecnie PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. - Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra) dla 2008 roku. SOKiK dokonał ponownego rozpoznania sprawy na skutek uchylenia przez Sąd Apelacyjny w Warszawie w dniu 12 marca 2012 r. wyroku SOKiK z 26 maja 2010 roku i przekazania temu sądowi sprawy do ponownego rozpoznania, o czym PGE informowała w raporcie bieżącym nr 10/2012 z dnia 12 marca br. W wyniku ponownego rozpoznania sprawy SOKiK wydał wyrok, którym zmienił decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 lipca 2009 roku zgodnie z żądaniem odwołania złożonego przez wytwórcę. Wartość przedmiotu sporu w przedmiotowej sprawie wynosi 42,4 mln złotych. Wyrok SOKiK nie jest prawomocny, Prezesowi URE przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site