Powrót

Zgłoszenie przez akcjonariusza zmienionego projektu uchwały w sprawie zmian w statucie

  • Numer raportu: 56/2013
  • Data sporządzenia raportu: 26.06.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, iż akcjonariusz Skarbu Państwa zgłosił zmodyfikowany projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE zwołanego na dzień 27 czerwca 2012 r. Zmiana dotyczy projektowanego § 18 ust. 2 pkt 12.

Treść projektu uchwały, zgłoszona przez Skarb Państwa w przedmiocie zmiany Statutu PGE, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego.

Ponadto, w załączniku nr 2 PGE przekazuje informację dotyczącą zamierzonych zmian Statutu, uwzględniającą dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych, a w załączniku nr 3 projekt tekstu jednolitego Statutu PGE uwzględniający proponowane zmiany wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (por. raport bieżący nr 41/2013 z dnia 24 maja 2013 r.) oraz wszystkie zmiany zgłoszone na wniosek akcjonariuszy.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site