Powrót

Porozumienie w sprawie kontynuowania prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej

  • Numer raportu: 55/2013
  • Data sporządzenia raportu: 26.06.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2012 z dnia 5 września 2012 roku oraz raportu bieżącego nr 66/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r., informuje, iż w dniu 25 czerwca 2013 r. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Tauron Polska Energia S.A. oraz ENEA S.A. zawarły Porozumienie w sprawie kontynuowania prac związanych z wypracowaniem projektu umowy nabycia udziałów w spółce celowej do budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej („Porozumienie”).

Porozumienie obowiązuje do dnia 30 września 2013 r. z możliwością przedłużenia okresu jego obowiązywania o jeden kwartał za zgodą wszystkich stron Porozumienia.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439, z późn. zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site