Powrót

Rozstrzynięcie przez Trybunał Arbitrażowy sporu pomiędzy PGE a Alpiq

  • Numer raportu: 51/2012
  • Data sporządzenia raportu: 22.09.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w 21 września 2012 r. powziął wiadomość, o fakcie, iż Trybunał Arbitrażowy Międzynarodowego Centrum Arbitrażowego przy Austriackiej Izbie Handlowej w Wiedniu („Sąd Arbitrażowy”) w dniu 12 września 2012 r. wydał ostateczny wyrok („Wyrok”) w postępowaniu arbitrażowym między Alpiq Ltd. („Alpiq” dawniej Atel Holding AG) a PGE („Postępowanie”).


W Wyroku zasądzono od PGE na rzecz Alpiq:
1) kwotę 43.203.986,60 EUR,
2) odsetki od kwoty 4.982.971,60 EUR w wysokości 9.88% od dnia 11 marca do 30 czerwca 2009 r. oraz 8,38% od 1 lipca 2009 r. do dnia wydania Wyroku,
3) odsetki od kwoty 38.221.015 EUR w wysokości 8,38% od dnia 23 listopada 2011 r. do dnia wydania Wyroku.

W Wyroku Sąd Arbitrażowy orzekł, że umowa na dostawę energii elektrycznej między PGE a Alpiq z dnia 28 października 1997 r. (dalej: „Umowa”) wygasła w dniu 28 lutego 2009 r.

W Wyroku zasądzono od Alpiq na rzecz PGE także kwotę 1.374.948,86 EUR tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, świadków oraz biegłych, a także kwotę 87.673,37 EUR tytułem zwrotu kosztów postępowania przed Sądem Arbitrażowym.

Kwota roszczeń, których ostatecznie Alpiq dochodził od PGE w Postępowaniu, wyniosła 162.957.311 EUR wraz z odsetkami oraz kosztami Postępowania (wysokość roszczenia Alpiq była kilkakrotnie modyfikowana). Na tak oszacowane roszczenie Spółka utworzyła w ubiegłych latach rezerwę, która na dzień 31 sierpnia 2012 r. wynosiła 95.252.617,43 EUR (w tym kwota główna w wysokości 79.119.328,53 EUR).

Rozstrzygnięcie postępowania arbitrażowego i rozliczenie odszkodowania spowoduje częściowe wykorzystanie rezerwy, a pozostała jej część zostanie rozwiązana i ujęta w pozycji pozostałych przychodów operacyjnych w sprawozdaniu z całkowitych dochodów.

O przebiegu przedmiotowego postępowania arbitrażowego Spółką informowała w raportach okresowych.

Zarząd PGE przeanalizuje Wyrok oraz środki prawne, jakie ewentualnie mogłyby służyć jego podważeniu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site