Powrót

Zamknięcie transakcji nabycia aktywów EDF w Polsce

  • Numer raportu: 50/2017
  • Data sporządzenia raportu: 13.11.2017 12:19
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 29/2017 z dnia 19 maja 2017 r. oraz nr 49/2017 z dnia 31 października 2017 r., Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 listopada 2017 r. („Dzień Zamknięcia Transakcji”) zakończona została transakcja pomiędzy PGE a EDF International SAS i EDF Investment II B.V. (razem „EDF”) dotycząca sprzedaży aktywów EDF w Polsce na podstawie Warunkowej Umowy Sprzedaży Akcji („Umowa”) zawartej 19 maja 2017 r. („Transakcja”).

Wartość Transakcji wyniosła ok. 4,27 mld złotych. W wyniku ostatecznego rozliczenia, całkowite wydatki jakie PGE poniosła w związku z Transakcją uwzględniają:

- wartość kapitałów własnych w wysokości ok. 2,45 mld złotych ustalona na dzień 31 grudnia 2016 r. wg formuły Locked-Box, wartość zgodna z informacją podaną w raporcie bieżącym nr 29/2017 („Wartość kapitałów własnych”),

- wewnątrzgrupowy dług na Dzień Zamknięcia Transakcji tj. 13 listopada 2017 r., w kwocie ok. 1,68 mld złotych oraz ok. 10 mln USD („Zadłużenie Wewnątrzgrupowe”), wcześniej kalkulowane na kwotę odpowiednio 1,68 mld złotych oraz 40 mln USD,

- koszty odsetek od Wartości kapitałów własnych narosłych pro rata licząc od 1 stycznia 2017 r. do Dnia Zamknięcia Transakcji, tj. do 13 listopada 2017 r., w kwocie 93,27 mln złotych z tytułu osiągnięcia przez Spółkę korzyści ekonomicznych z działalności przedmiotu Transakcji po dacie ustalenia ceny, tj. 31 grudnia 2016 r. – wcześniej kalkulowane na kwotę nie wyższą niż ok. 107 mln złotych,

- pozostające do zapłaty na Dzień Zamknięcia Transakcji odsetki od Zadłużenia Wewnątrzgrupowego (oraz inne opłaty) w kwocie odpowiednio 18,21 mln zł oraz 0,05 mln USD.

Płatność za aktywa EDF w Polsce oraz przeniesienie akcji miało miejsce w Dniu Zamknięcia Transakcji.

PGE będzie konsolidować wynik metodą pełną od dnia nabycia aktywów.

W związku z zamknięciem Transakcji oraz pośrednim nabyciem akcji Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. („Kogeneracja”) skutkującym przekroczeniem przez PGE progu 33% ogólnej liczby głosów w Kogeneracji, PGE będzie zobligowana do ogłoszenia wezwania następczego do zapisywania się na sprzedaż akcji Kogeneracji w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów w Kogeneracji zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2016, poz. 1639, ze zm.). Koszt wezwania następczego nie jest uwzględniony w wartości Transakcji.
gkpge_relacjeInwestorskie_site