Powrót

Powołanie prokurenta

  • Numer raportu: 5/2014
  • Data sporządzenia raportu: 22.01.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż w dniu 21 stycznia 2014 r. powziął uchwałę w sprawie udzielenia pani Magdalenie Bartoś prokury łącznej. Udzielona prokura łączna uprawnia panią Magdalenę Bartoś do reprezentowania Spółki łącznie z Członkiem Zarządu Spółki.

Pani Magdalena Bartoś jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Ukończyła również cykl egzaminów ACCA. Zarządzała obszarem finansów przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, w tym spółek publicznych oraz była doradcą w zespole Ernst & Young.
W okresie czerwiec-grudzień 2013 r. pełniła funkcję Członka Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych w spółce Enea Operator Sp. z o.o. Wcześniej pracowała w Nike Poland Sp. z o.o. jako Dyrektor Finansowy a w latach 2009-2012 pełniła funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Finansowego Grupy Zelmer S.A. W latach 2007-2009 w Grupie PKN Orlen odpowiadała za integrację obszaru finansów rafinerii w Możejkach i pełniła funkcję zastępcy CFO Mazeikiu Nafta odpowiedzialnego za obszary księgowości oraz raportowania i planowania finansowego.

Pani Magdalena Bartoś złożyła oświadczenie, iż jej działalność prowadzona poza PGE nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz, że nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik w spółce cywilnej, spółce osobowej oraz jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Magdalena Bartoś oświadczyła również, że nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site