Powrót

Zawarcie umowy znaczącej

  • Numer raportu: 5/2012
  • Data sporządzenia raportu: 15.02.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zawarcie umowy znaczącej

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE") informuje, iż w dniu 15 lutego 2012 r. PGE Elektrownia Opole S.A., spółka zależna od PGE, zawarła umowę ze spółkami Rafako S.A., Polimex-Mostostal S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A. („Umowa”), tworzącymi konsorcjum: Rafako S.A., Polimex-Mostostal S.A. oraz Mostostal Warszawa S.A. (zwane dalej „Generalnym Wykonawcą”). Przedmiotem Umowy jest budowa dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 o mocy 900 MW każdy, na parametry nadkrytyczne, opalanych węglem kamiennym w PGE Elektrowni Opole S.A. przez Generalnego Wykonawcę. Przedmiot Umowy realizowany będzie w formule EPC (Engineering, Procurement, Construction – projektowanie, dostawa, budowa, rozruch, przekazanie do eksploatacji, serwis w okresie gwarancyjnym). Zgodnie z warunkami Umowy, Generalny Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie w terminie 54 (pięćdziesięciu czterech) miesięcy od wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac w odniesieniu do bloku 5 oraz w terminie 62 (sześćdziesięciu dwóch) miesięcy od wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac w odniesieniu do bloku 6. Warunkiem wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac jest m.in. dostarczenie przez PGE Elektrownię Opole S.A. decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wartość netto Umowy wynosi 9 397 000 000 zł, a wartość brutto Umowy wynosi 11 558 310 000 zł. Jednocześnie PGE informuje, iż w okresie od 16 lutego 2011 r. do 15 lutego 2012 r. łączna wartość netto umów zawartych przez spółki z grupy kapitałowej PGE z firmami tworzącymi konsorcjum i ich jednostkami zależnymi, z uwzględnieniem Umowy zawartej w dniu 15 lutego 2012 r., wyniosła ok. 9,53 mld zł. Łączna wartość umów spełnia kryterium umowy znaczącej, ponieważ przekracza 10 proc. kapitałów własnych PGE.

Strony, po zawarciu Umowy, zawarły umowę dodatkową, zgodnie z postanowieniami której, w przypadku stwierdzenia nieważności Umowy w wyniku uznania przez Sąd Okręgowy w Łodzi skargi konsorcjum Alstom Power Sp. z o.o. oraz Alstom Boiler Deutschland GmbH („Konsorcjum Alstom”), jej strony dokonają zwrotu tego, co sobie nawzajem świadczyły, w tym m.in. Generalny Wykonawca zwróci PGE Elektrowni Opole S.A. kwotę wypłaconej zaliczki.

Strony, po zawarciu Umowy, zawarły ponadto Aneks nr 1 do Umowy, w którym ograniczyły ryzyka stron, związane ze złożoną przez Konsorcjum Alstom skargą do Sądu Okręgowego w Łodzi oraz związane z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie uchylającym decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Łączny limit kar umownych do zapłacenia przez Generalnego Wykonawcę PGE Elektrowni Opole S.A. za nieosiągnięcie etapu zakończenia realizacji w terminie realizacji i nie osiągnięcie wskazanych gwarancji ruchowych nie przekroczy 30% ceny bloku 5 lub bloku 6, przy czym łączna kwota kar umownych za nieosiągnięcie etapu zakończenia realizacji w terminie realizacji nie przekroczy 15% ceny bloku 5 lub bloku 6, a łączna kwota kar umownych za niedotrzymanie wskazanych gwarancji ruchowych nie przekroczy 15% ceny bloku 5 lub bloku 6, łącznie z karami umownymi za dyspozycyjność, przy czym łączna kwota kar umownych za dyspozycyjność nie przekroczy 5% ceny bloku 5 lub bloku 6. Uprawnienie PGE Elektrowni Opole S.A. do otrzymania kar umownych od Generalnego Wykonawcy co do zasady wyłącza możliwość dochodzenia przez PGE Elektrownię Opole S.A. odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego należne kary umowne. Umowa przewiduje jednak przypadki, gdy przedmiotowa zasada jest wyłączona, a PGE Elektrownia Opole S.A. może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego należne kary umowne.

Podstawa prawna: § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site