Powrót

Zawarcie aneksu do umowy sprzedaży akcji Energa SA przez PGE i Ministra Skarbu Państwa

  • Numer raportu: 5/2011
  • Data sporządzenia raportu: 19.01.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 18 stycznia 2011 r. zawarł ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Ministra Skarbu Państwa aneks do umowy z dnia 29 września 2010 r. sprzedaży akcji spółki Energa S.A.

Na mocy aneksu określono czas trwania umowy na 12 miesięcy od daty jej zawarcia przy czym Skarb Państwa i PGE postanowiły o zawieszeniu biegu terminu obowiązywania Umowy do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w przedmiocie odwołania od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zakazującej dokonania koncentracji PGE i spółki Energa S.A.
gkpge_relacjeInwestorskie_site