Powrót

SOKiK uwzględnił odwołania PGE GiEK S.A. i zmienił decyzje Prezesa URE w sprawie korekt rocznych rekompensat KDT za rok 2009 dla PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Turów oraz PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Lublin – Wrotków i za rok 2010 dla PGE GiEK S.A.

  • Numer raportu: 49/2013
  • Data sporządzenia raportu: 11.06.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ("SOKiK") wydał w dniu 10 czerwca 2013 r. wyroki w sprawach ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych za lata 2009 oraz 2010. Szczegółowe informacje dotyczące wyroków znajdują się poniżej:

1. SOKiK wydał w dniu 10 czerwca 2013 r. wyroki w którym uwzględnił odwołanie PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Turów oraz PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Lublin – Wrotków i zmienił decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") z 30 lipca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Turów oraz PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Lublin – Wrotków za rok 2009 w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT).

Wartość przedmiotu sporu w sprawie PGE GiEK S.A. o. Elektrownia Turów wynosiła ok. 223,5 mln PLN a w sprawie PGE GiEK S.A. o. Elektrociepłownia Lublin – Wrotków ok. 66,8 mln PLN. Łączna wartość przedmiotu sporu spraw toczących się odnośnie rekompensat KDT za 2009 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE, wynosi 672,9 mln PLN.

Dwa powyższe wyroki SOKiK z dnia 10 czerwca 2013 r. są ostatnimi wyrokami SOKiK dotyczącymi korekt rocznych kosztów osieroconych za rok 2009 r. W dniu 4 czerwca 2012 r. SOKiK wydał korzystny dla PGE wyrok dotyczący Zespołu Elektrowni Dolna Odra (raport bieżący PGE nr 26/2012 z dnia 4 czerwca 2012 r.), w dniu 19 czerwca 2012 r. SOKiK wydał korzystny dla PGE wyrok dotyczący Elektrociepłowni Gorzów (raport bieżący PGE nr 29/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r.), w dniu 18 marca 2013 r. SOKiK wydał korzystny dla PGE wyrok dotyczący Elektrociepłowni Rzeszów (raport bieżący PGE nr 22/2013 z dnia 19 marca 2013 r.), a w dniu 11 kwietnia 2013 r. SOKiK wydał korzystny dla PGE wyrok dotyczący Elektrowni Opole (raport bieżący PGE nr 28/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r.).

Powyższe wyroki z 10 czerwca 2013 r. nie są prawomocne, Prezesowi URE przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego.

2. SOKiK wydał w dniu 10 czerwca 2013 r. wyrok, w którym uwzględnił odwołanie PGE GiEK S.A. i zmienił decyzje Prezesa URE z lipca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości korekty rocznej kosztów osieroconych należnych PGE GiEK S.A. za rok 2010 (w tym za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2010 r. dla PGE GiEK S.A. jako następcy prawnego PGE Elektrownia Turów S.A., PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., PGE Elektrociepłownia Rzeszów S.A. i PGE Elektrociepłownia Lublin-Wrotków Sp. z o.o.).

Wartość przedmiotu sporu w sprawie PGE GiEK S.A. wynosiła ok. 393,5 mln PLN. Łączna wartość przedmiotu sporu spraw toczących się odnośnie rekompensat KDT za 2010 rok dla wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE, stanowiąca różnicę pomiędzy wartością korekty rocznej wyliczoną przez spółki z Grupy Kapitałowej PGE a wartością korekty wyznaczoną w decyzjach przez Prezesa URE, wynosi ok. 539,5 mln PLN.

Wyrok w sprawie PGE GiEK S.A. jest pierwszym wyrokiem SOKiK dotyczącym korekt rocznych kosztów osieroconych za rok 2010 r.

Powyższy wyrok z 10 czerwca 2013 r. nie jest prawomocny, Prezesowi URE przysługuje apelacja do Sądu Apelacyjnego.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site