Powrót

Powołanie Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych

  • Numer raportu: 48/2012
  • Data sporządzenia raportu: 14.08.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. ("PGE", "Spółka") informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 14 sierpnia 2012 r. podjęła uchwałę o powołaniu p. Pawła Smolenia w skład Zarządu VIII kadencji z dniem 1 października 2012 roku i powierzeniu mu pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych;

Pan Paweł Smoleń oświadczył, że do 30 września 2012 jest zatrudniony w Grupie Vattenfall AB, gdzie między innymi jest członkiem organów konkurencyjnych osób prawnych. Poza tym pan Paweł Smoleń oświadczył, że nie wykonuje innej konkurencyjnej w stosunku do Spółki działalności poza przedsiębiorstwem Spółki, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej, spółce osobowej nie jest również członkiem organu spółki kapitałowej, członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej.

Pan Paweł Smoleń oświadczył również, że nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.).

Informacje o doświadczeniu i przebiegu kariery zawodowej pana Pawła Smolenia została zamieszczona w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 22 oraz § 28 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site