Powrót

Informacja nt. wpłynięcia od generalnego wykonawcy propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole

  • Numer raportu: 47/2017
  • Data sporządzenia raportu: 26.09.2017 19:54
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o wpłynięciu do spółki zależnej PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”) propozycji zmiany terminu zakończenia realizacji inwestycji budowy bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole, realizowanej przez konsorcjum firm Polimex-Mostostal S.A., Mostostal Warszawa S.A. i Rafako S.A. („Konsorcjum”) oraz GE Power, która jest generalnym projektantem oraz pełni funkcję lidera Konsorcjum zarządzającego realizacją kontraktu. Propozycja Konsorcjum obejmuje zmianę harmonogramu realizacji inwestycji („Harmonogram”), czego skutkiem będzie przesunięcie terminu przekazania do eksploatacji bloku nr 5 z 31 lipca 2018 roku na 20 grudnia 2018 roku, a bloku nr 6 z 31 marca 2019 roku na 31 lipca 2019 roku.

Propozycja zmiany Harmonogramu przekazana przez Konsorcjum zostanie poddana szczegółowej analizie pod kątem poprawności metodycznej, realności przyjętych założeń, przyczyn opóźnień oraz planowanych metod dalszego zarządzania realizacją projektu. Wynikiem tych analiz ma być ocena poprawności szacunków Konsorcjum dotyczących opóźnienia w przekazania do eksploatacji bloków nr 5 i 6 oraz konsekwencji wynikających z przesunięcia ww. terminów. Zarząd PGE informuje, że umowa na budowę dwóch bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole zawarta w dniu 15 lutego 2012 roku standardowo przewiduje klauzule kar umownych w określonych przypadkach. Strony umowy przeanalizują szczegółowe przyczyny opóźnień także pod kątem ewentualnych kar umownych.
gkpge_relacjeInwestorskie_site