Powrót

Powołanie członka Rady Nadzorczej

  • Numer raportu: 47/2016
  • Data sporządzenia raportu: 05.09.2016 11:25
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 5 września 2016 r. Spółka otrzymała oświadczenie Ministra Energii (reprezentującego Skarb Państwa) o powołaniu pana Radosława Osińskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki z dniem 5 września 2016 r. Przedmiotowe oświadczenie zostało złożone stosownie do § 20 ust. 5 Statutu Spółki, który przyznaje Skarbowi Państwa prawo do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej PGE w drodze pisemnego oświadczenia składanego Zarządowi Spółki.

Pozostałe informacje o powołanym członku Rady Nadzorczej PGE, wymagane zgodnie z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133), Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym w terminie późniejszym.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site