Powrót

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekty końcowej rekompensat KDT

  • Numer raportu: 46/2017
  • Data sporządzenia raportu: 28.08.2017 16:19
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) informuje, że w dniu 28 sierpnia 2017 r. została doręczona decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) ustalająca kwotę korekty końcowej kosztów osieroconych dla niektórych wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE („Grupa PGE”), stanowiących obecnie oddziały PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”), na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej („Ustawa KDT”).

W związku z rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii („KDT”), na zasadach określonych w Ustawie KDT, wytwórcy będący wcześniej stronami tychże umów uzyskali prawo do otrzymywania rekompensat na pokrycie tzw. kosztów osieroconych („rekompensaty KDT”). Koszty osierocone, rekompensowane na zasadach określonych w Ustawie KDT, stanowiły wydatki wytwórcy wynikające z nakładów poniesionych przez tego wytwórcę do 1 maja 2004 roku na majątek związany z wytwarzaniem energii elektrycznej, niepokryte przychodami uzyskanymi ze sprzedaży wytworzonej energii elektrycznej, rezerw mocy i usług systemowych na rynku konkurencyjnym po przedterminowym rozwiązaniu umów KDT.

Powstałe w majątku danego wytwórcy koszty osierocone oraz rekompensaty KDT otrzymane zaliczkowo na ich pokrycie podlegają rozliczeniu w pierwszej kolejności w ujęciu rocznym (w drodze decyzji Prezesa URE ustalającej kwotę korekty rocznej kosztów osieroconych dla kolejnych lat uczestniczenia danego wytwórcy w systemie rekompensat KDT).

Następnie, po zakończeniu uczestnictwa danego wytwórcy w systemie rekompensat KDT, Prezes URE dokonuje ostatecznego rozliczenia rekompensat KDT pobranych przez danego wytwórcę i należnych danemu wytwórcy w drodze decyzji ustalającej kwotę korekty końcowej kosztów osieroconych.

W Grupie PGE do otrzymywania rekompensat uprawnionych było 6 wytwórców:
- Elektrownia Opole
- Elektrownia Turów
- Zespół Elektrowni Dolna Odra
- Elektrociepłownia Gorzów
- Elektrociepłownia Lublin Wrotków
- Elektrociepłownia Rzeszów
stanowiących obecnie oddziały PGE GiEK. W związku z zakończeniem w dniu 16 grudnia 2016 roku uczestnictwa ww. wytwórców w systemie rekompensaty KDT, w dniu 10 kwietnia 2017 roku PGE GiEK otrzymała informację o wszczęciu przez Prezesa URE postępowania w sprawie ustalenia wysokości korekty końcowej kosztów osieroconych PGE GiEK jako następcy prawnego ww. wytwórców. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, decyzją z dnia 25 sierpnia 2017 r. Prezes URE ustalił wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych dla każdego z wyżej wymienionych wytwórców stanowiących obecnie oddziały PGE GiEK, łącznie na kwotę (+) 938 mln PLN.

Korekta końcowa kosztów osieroconych będzie miała wpływ na raportowane przychody i zysk EBITDA GK PGE w roku 2017 w wysokości (+) 1 212 mln PLN.

Wpływ na wyniki 2017 roku jest różnicą pomiędzy dotychczasową wartością korekty końcowej rozpoznanej w księgach PGE a wartością korekty końcowej z decyzji Prezesa URE. Ustawa KDT w niektórych miejscach budziła istotne wątpliwości interpretacyjne, co ma swoje odzwierciedlenie m.in. w toczonych sprawach sądowych dotyczących korekt rocznych. W związku z powyższym, zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości GK PGE ujmowała tylko tą część przychodów dotyczącą rekompensat KDT, których otrzymanie uznawała za prawdopodobne, a nie ujmowała tej części, której otrzymanie było obarczone ryzykiem.

Decyzja uwzględnia stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 września 2016 r., w przedmiocie zasadności uwzględnienia zmian w strukturze kapitałowej wytwórców, a w konsekwencji wydłużenia okresu rekompensat KDT do 16 grudnia 2016 r.

Zarząd PGE informuje, że zgodnie z Ustawą KDT kwota korekty końcowej ustalona przez Prezesa URE w ww. decyzji, tj. 938 mln PLN, zostanie wypłacona PGE GiEK przez Zarządcę Rozliczeń S.A. do dnia 31 grudnia 2017 roku. Od decyzji służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w terminie dwóch tygodni od dnia jej doręczenia PGE GiEK. Niemniej ustalona w decyzji kwota korekty końcowej jest zgodna z oczekiwaniami Spółki.

Zarząd PGE informuje, że wydana przez Prezesa URE decyzja ustalająca wysokość korekty końcowej kosztów osieroconych, w przypadku braku decyzji o odwołaniu, określa ostateczną wysokość rekompensat KDT należną PGE GiEK jako następcy prawnemu ww. wytwórców.
gkpge_relacjeInwestorskie_site