Powrót

Wniosek akcjonariusza o umieszczenie nowego punktu w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

  • Numer raportu: 46/2013
  • Data sporządzenia raportu: 07.06.2013
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. („PGE”) informuje, iż na wniosek akcjonariusza Skarbu Państwa, do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE zwołanego na dzień 27 czerwca 2013 r. wprowadzony został dodatkowy punkt dotyczący zmiany Statutu PGE. Nowy porządek obrad wraz ze wskazaniem nowego punktu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego raportu bieżącego. Treść projektu uchwały, zgłoszona przez Skarb Państwa w przedmiocie zmiany Statutu PGE, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego raportu bieżącego. Jako uzasadnienie wskazano następujące wyjaśnienie: „Skarb Państwa jako jeden z akcjonariuszy uznał za wskazane dokonać zmian w Statucie Spółki poprzez m.in. rozszerzenie katalogu spraw przypisanych poszczególnym organom Spółki. Dokonanie zmian w tym zakresie ma na celu wzmocnienie uprawnień organów w sprawach bardzo istotnych z punktu widzenia działalności i interesu Spółki, a także jej akcjonariuszy.”

Ponadto, w załączniku nr 3 PGE przekazuje informację dotyczącą zamierzonych zmian Statutu, uwzględniającą dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść proponowanych, a w załączniku nr 4 projekt tekstu jednolitego Statutu PGE uwzględniający proponowane zmiany wskazane w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (por. raport bieżący nr 41/2013 z dnia 24 maja 2013 r.) oraz zmiany zgłoszone na wniosek akcjonariusza, o których mowa powyżej.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site