Powrót

Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt rocznych kosztów osieroconych za rok 2009

  • Numer raportu: 46/2010
  • Data sporządzenia raportu: 04.08.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że powziął wiadomość o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) dotyczących ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnych za 2009 rok należnych sześciu wytwórcom z Grupy Kapitałowej PGE na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (Dz.U. z 2007 roku, Nr 130, poz. 905, z późn. zm.). Zgodnie z decyzjami wytwórcy z Grupy Kapitałowej PGE zostali zobowiązani do zwrotu do Zarządcy Rozliczeń SA łącznej kwoty około 566 mln zł.

Zarząd PGE jak i zarządy wytwórców z Grupy Kapitałowej PGE objętych systemem rekompensat nie zgadzają się z decyzjami Prezesa URE i zamierzają odwołać się do Sądu Okręgowego w Warszawie, Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów („SOKiK”), podobnie jak uczynili w sprawie korekty rocznej za 2008 rok.

Analogiczny spór z Prezesem URE, dotyczący korekty rocznej za 2008 rok został rozstrzygnięty w całości na korzyść Grupy PGE. Zgodnie z ogłoszonymi w dniu 26 maja 2010 r. sześcioma wyrokami SOKiK zmieniono decyzje Prezesa URE w zakresie ustalenia wysokości korekt rocznych kosztów osieroconych za 2008 rok należnych w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej, poprzez uwzględnienie w całości odwołań spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PGE od tych decyzji. Wyroki te nie są prawomocne, a Prezes URE złożył od nich apelacje.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site