Powrót

Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2011

  • Numer raportu: 45/2012
  • Data sporządzenia raportu: 02.08.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że powziął wiadomość o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") dotyczących ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych oraz korekty rocznej kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym („Rekompensat KDT”) za 2011 rok należnych niektórym wytwórcom z Grupy Kapitałowej PGE na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej („Ustawa KDT”).

Zgodnie z decyzjami Prezesa URE wytwórcy z Grupy Kapitałowej PGE dokonają zwrotu do Zarządcy Rozliczeń SA ok. 537 mln zł, które stanowią część zaliczek pobranych w roku 2011. W kwocie 537 mln PLN:
1) ok. 84 mln zł – to korekta wynikająca z różnicy pomiędzy wynikami wytwórców, jakie były planowane przez nich w chwili składania wniosków o wypłatę zaliczek na rok 2011 tj. w sierpniu 2010r. a rzeczywistymi wynikami, jakie wytwórcy osiągnęli w roku 2011. PGE uważa tę kwotę za bezsporną.
2) ok. 446 mln zł – to korekta wynikająca z odmiennej od GK PGE interpretacji przepisów Ustawy KDT dokonanej przez Prezesa URE w związku z zastosowaniem przez wytwórców tzw. metody płynnościowej. W opinii PGE zwrot środków powinien nastąpić w terminie późniejszym – w ramach korekty końcowej dokonywanej w roku 2017. W związku z tym Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zamierza złożyć odwołanie od decyzji Prezesa URE w tym zakresie.
3) ok. 7 mln zł – to korekta dotycząca kosztów zużycia odebranego gazu ziemnego i nieodebranego gazu ziemnego w Elektrociepłowni Rzeszów. Zarząd PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. zamierza złożyć odwołanie od decyzji Prezesa URE w tym zakresie.

Zaliczki na pokrycie kosztów osieroconych i kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym wyniosły w 2011 roku około 1,399 mln złotych (przepływ gotówkowy w okresie kwiecień 2011-styczeń 2012). W przychodach za 2011 rok z tytułu rekompensat KDT zaksięgowano około 439 mln złotych.

Zwrot kwoty wskazanej w decyzjach Prezesa URE nie będzie miał znaczenia dla raportowanych przychodów i zysku GK PGE. Rozstrzygnięcie sporu może mieć wpływ na korektę końcową kosztów osieroconych, która nastąpi w 2017 roku.

Zarząd PGE zwraca uwagę, że w przypadku Rekompensat KDT za 2011 rok różnica w interpretacji przepisów Ustawy KDT pomiędzy GK PGE a Prezesem URE dotyczy innych kwestii niż w przypadku sporów za lata 2008-2010.
gkpge_relacjeInwestorskie_site