Powrót

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2016

  • Numer raportu: 44/2017
  • Data sporządzenia raportu: 01.08.2017 18:26
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że powziął wiadomość o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki („Prezes URE”) dotyczącej ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych ("rekompensat KDT") za 2016 rok należnych niektórym wytwórcom z Grupy Kapitałowej PGE na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej („Ustawa KDT”).

Zgodnie z decyzją Prezesa URE, wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych powstałych w jednostkach wytwórczych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. za 2016 r. wynosi ok. (+)276 mln PLN.
gkpge_relacjeInwestorskie_site