Powrót

Wszczęcie postępowania naprawczego wobec spółki zależnej od PGE Dystrybucja S.A.

  • Numer raportu: 44/2012
  • Data sporządzenia raportu: 01.08.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, iż w dniu 27 lipca 2012 roku wszczęte zostało postępowanie naprawcze prowadzone pod nadzorem Sądu Rejonowego w Białymstoku, VIII Wydział Gospodarczy wobec spółki PPH EKTO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („Spółka Zależna”).

Spółka Zależna jest jednostką zależną PGE w rozumieniu obowiązujących PGE przepisów o rachunkowości i jest konsolidowana w jej sprawozdaniu finansowym. Jedynym udziałowcem Spółki Zależnej jest PGE Dystrybucja S.A., jednostka zależna od PGE. Na dzień 31 marca 2012 r. suma bilansowa Spółki Zależnej wynosiła ok. 12,1 mln PLN.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site