Powrót

Informacja o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

  • Numer raportu: 43/2014
  • Data sporządzenia raportu: 15.09.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 9 września 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z § 18 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, podjęła decyzję o wyborze KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, z którym zostanie zawarta umowa o badanie sprawozdań finansowych. KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. jest spółką wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546. Rada Nadzorcza dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Zakres umowy obejmować będzie badanie sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej za okresy zakończone 31 grudnia w latach 2014-2016 oraz przegląd półrocznych skróconych sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej za okresy kończące się dnia 30 czerwca w latach 2015-2017.

Spółka korzystała z usług KPMG Audyt sp. z o.o. (spółki, która jest komplementariuszem KPMG Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.) w zakresie badania sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej za okresy zakończone 31 grudnia w latach 2010-2013, przeglądu półrocznych skróconych sprawozdań finansowych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań grupy kapitałowej za okresy kończące się dnia 30 czerwca w latach 2011-2014 a także w zakresie przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 marca 2014 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 oraz § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2014, poz. 133).
gkpge_relacjeInwestorskie_site