Powrót

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

  • Numer raportu: 43/2010
  • Data sporządzenia raportu: 04.08.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego treść uchwał, wraz z załącznikami, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 3 sierpnia 2010 roku.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż został zgłoszony sprzeciw do protokołu do uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przedmiocie połączenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ze spółkami: PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. i zmiany Statutu Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
gkpge_relacjeInwestorskie_site