Powrót

Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego PGE Polskiej Grupy Energetycznej S.A. za I półrocze 2012 r.

  • Numer raportu: 42/2012
  • Data sporządzenia raportu: 19.07.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, iż skonsolidowany raport półroczny PGE za I półrocze 2012 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 29 sierpnia 2012 roku.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site