Powrót

Opinia Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w sprawie budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole

  • Numer raportu: 42/2011
  • Data sporządzenia raportu: 08.11.2011
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że w dniu 8 listopada 2011 roku pozytywnie zaopiniował celowość realizacji inwestycji polegającej na budowie dwu bloków klasy 900 MW na parametry nadkrytyczne, opalanych węglem kamiennym w Elektrowni Opole, po koszcie wynikającym z cen przedstawionych w ofertach złożonych w prowadzonym postępowaniu przetargowym.

W opinii Zarządu PGE projekt budowy bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole należy do najbardziej opłacalnych projektów budowy konwencjonalnych bloków energetycznych rozważanych obecnie w Polsce. Na tę ocenę wpływają:

- spodziewany wzrost popytu na energię elektryczną, co wraz z ograniczoną podażą nowych mocy oraz koniecznością odstawień i pogorszającą się jakością mocy istniejących będzie wpływać na wzrost cen energii elektrycznej w Polsce w tempie przekraczającym wzrost inflacji,

- realizacja projektu w formule brown-field, przy wykorzystaniu już istniejącej infrastruktury okołoblokowej, co pozwala na obniżenie potrzebnych nakładów inwestycyjnych oraz skrócenie czasu realizacji inwestycji. W opinii Zarządu PGE budowa w Polsce kondensacyjnych bloków energetycznych w technologii konwencjonalnej w formule green-field nie gwarantuje satysfakcjonującej stopy zwrotu,

- stopień zaawansowania projektu, pozwalający na rozpoczęcie i zakończenie budowy najszybciej spośród konkurencyjnych projektów, co jest istotne biorąc pod uwagę maksymalną realną wielkość podaży usług budowlanych i inżynierskich w Polsce. Zarząd PGE ocenia, że z uwagi na ograniczenie podaży usług projektowych i wykonawczych oraz fakt, iż budowa dwóch bloków równolegle charakteryzuje się relatywnie niskim kosztem jednostkowym w przeliczeniu na MW mocy, nie będzie możliwe zrealizowanie innych obecnie rozważanych w Polsce projektów w cenie - w przeliczeniu na MW mocy - porównywalnej do uzyskanej w przetargu na budowę bloków 5 i 6 Elektrowni Opole,

- przewidywana pełna integracja procesu eksploatacji nowych bloków z istniejącą Elektrownią Opole, co ograniczy wzrost kosztów stałych do niezbędnego minimum i zapewni ich utrzymanie w odniesieniu do jednostkowej produkcji na jednym z najniższych poziomów w Polsce. Realizacja budowy bloków 5 i 6 zwiększy moc osiągalną Elektrowni Opole (obecnie 1532 MW) o ponad 117 proc., przy zakładanym wzroście kosztów stałych w wyniku realizacji projektu o nie więcej niż kilkanaście proc.

Podstawowe założenia techniczne bloków 5 i 6:
- Paliwo: węgiel kamienny
- Moc elektryczna: 2x900 MW
- Sprawność netto bloku: min. 45,5 proc.
- Emisja CO2: ok. 745 kg/MWh
- Zakładany stopień wykorzystania mocy: ok. 80 proc. (średnio przez pierwsze 10 lat)
- Zakładana produkcja energii elektrycznej netto: ok. 11,1 TWh rocznie (średnio przez pierwsze 10 lat)
- Planowany termin oddania do eksploatacji (przy założeniu zawarcia umowy z Generalnym Realizatorem Inwestycji w 2011 r.) – IV kwartał 2016 r. (blok 5) i 2017 r. (blok 6).

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site