Powrót

Stanowisko Zarządu spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. dotyczące planowanego połączenia ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka S.A. i PGE Energia S.A.

  • Numer raportu: 42/2010
  • Data sporządzenia raportu: 30.07.2010
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie ("PGE", „Spółka”), stosownie do uregulowania § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami), niniejszym przedstawia swoje stanowisko wobec mającego nastąpić połączenia.

Zarząd Spółki pozytywnie ocenia planowane połączenie PGE ze spółkami PGE Energia S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka S.A. i wskazuje, iż proces ten następuje w ramach realizacji Programu Konsolidacja Grupy Kapitałowej PGE przyjętego przez Zarząd PGE uchwałą nr 215/33/2009 z dnia 29 maja 2009 roku z późniejszymi aktualizacjami („Program Konsolidacja”).

Głównym celem Programu Konsolidacja jest uzyskanie przez Grupę Kapitałową PGE („Grupa Kapitałowa”) silnej pozycji rynkowej i finansowej zapewniającej m.in. konieczny dalszy rozwój Grupy Kapitałowej. W ramach Programu Konsolidacja przewidziana jest reorganizacja skomplikowanej struktury kapitałowej, wdrożenie optymalnej struktury zarządczej wraz z centralizacją funkcji realizowanych w poszczególnych obszarach działalności oraz osiąganie efektów synergii w Grupie Kapitałowej.

Połączenie PGE ze spółkami PGE Energia S.A. i PGE Górnictwo i Energetyka S.A. ma na celu stworzenie jednego centrum korporacyjnego, którego zadaniem będzie zarządzanie całą Grupą Kapitałową. Usprawni to proces podejmowania decyzji oraz spowoduje, że będzie on bardziej przejrzysty i spójny.

Połączenie PGE ze spółkami PGE Energia S.A. i PGE Górnictwo i Energetyka S.A. następuje również jako realizacja art. 11 Ustawy z dnia 7 września 2007 roku o zasadach nabywania od Skarbu Państwa akcji w procesie konsolidacji spółek sektora elektroenergetycznego (Dz.U. z 2007 roku, Nr 191, poz. 1367). Przepis ten mówi, iż „akcjonariusze spółek PGE Energia S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka S.A., którzy nabyli akcje tych spółek na zasadach określonych w niniejszej ustawie, stają się akcjonariuszami spółki PGE w wyniku połączenia spółki PGE Energia S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka S.A. ze spółką PGE, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.” Połączenie umożliwi zatem wydanie akcji PGE akcjonariuszom, którzy w wyniku procesu konwersji akcji nabyli akcje PGE Energia S.A. oraz PGE Górnictwo i Energetyka S.A., w zamian za posiadane przez nich akcje w tych spółkach.

Powyższe stanowisko jest tożsame ze stanowiskiem przedstawionym w „Sprawozdaniu Zarządu PGE uzasadniającym połączenie spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami PGE Górnictwo i Energetyka S.A. z siedzibą w Łodzi oraz PGE Energia S.A. z siedzibą w Lublinie”, przekazanym do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 25/2010 z dnia 12 maja 2010 roku.

Jednocześnie Zarząd ponownie informuje, iż plan połączenia PGE i PGE Górnictwo i Energetyka S.A. oraz PGE Energia S.A. został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 26/2010 (3384) z dnia 8 lutego 2010 r. pod pozycją 1512 oraz został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 5/2010 w dniu 27 stycznia 2010 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 ze zmianami)
gkpge_relacjeInwestorskie_site