Powrót

Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w sprawie korekt rekompensat KDT za rok 2015

  • Numer raportu: 41/2016
  • Data sporządzenia raportu: 29.07.2016 18:24
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że powziął wiadomość o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") dotyczących ustalenia korekty rocznej kosztów osieroconych ("rekompensat KDT") za 2015 rok należnych niektórym wytwórcom z Grupy Kapitałowej PGE na podstawie ustawy z dnia 29 czerwca 2007 roku o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej ("Ustawa KDT").

Zgodnie z decyzją Prezesa URE wysokość korekty rocznej kosztów osieroconych powstałych w jednostkach wytwórczych PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. za 2015 r. wynosi ok. (+)326 mln PLN. PGE uważa tę kwotę za bezsporną.

Powyższa decyzja Prezesa URE nie wpłynie na wysokość raportowanych przychodów i zysku GK PGE w 2016 r.
gkpge_relacjeInwestorskie_site