Powrót

Złożenie oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego przez spółkę zależną od PGE Dystrybucja S.A.

  • Numer raportu: 41/2012
  • Data sporządzenia raportu: 10.07.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, iż w dniu 9 lipca 2012 roku spółka PPH EKTO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („Spółka Zależna”) złożyła do Sądu Rejonowego w Białymstoku - Sądu Gospodarczego, VIII Wydziału Gospodarczego oświadczenie o wszczęciu postępowania naprawczego.

Spółka Zależna jest jednostką zależną PGE w rozumieniu obowiązujących PGE przepisów o rachunkowości i jest konsolidowana w jej sprawozdaniu finansowym. Jedynym udziałowcem Spółki Zależnej jest PGE Dystrybucja S.A., jednostka zależna od PGE. Na dzień 31 marca 2012 r. suma bilansowa Spółki Zależnej wynosiła ok. 12,1 mln PLN.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site