Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych za I półrocze 2016 r. oraz informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niegotówkowym na skonsolidowane wyniki finansowe okresu.

  • Numer raportu: 40/2016
  • Data sporządzenia raportu: 27.07.2016 17:24
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne szacunki wybranych danych finansowych za I półrocze 2016 r.: skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniesie ok. 3,1 mld złotych; zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniesie ok. 0,5 mld złotych.

Powyższe szacunki uwzględniają planowane ujęcie przez PGE w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za I półrocze 2016 roku następujących zdarzeń niegotówkowych o charakterze jednorazowym:

I. Na poziomie wyniku EBITDA: 1) Przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensaty KDT) w wysokości ok. 401 milionów złotych (w tym 148 milionów złotych z tytułu rozstrzygniętych sporów sądowych) odpowiednio zwiększające raportowany zysk EBITDA, 2) przeszacowanie wartości bilansowej zapasów praw majątkowych w PGE GiEK Oddział ZEDO skutkujące zmniejszeniem raportowanego zysku EBITDA o około 118 mln złotych.

II. Na poziomie wyniku netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej: 1) Przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensaty KDT) – ok. 325 milionów złotych, odpowiednio zwiększające raportowany wynik netto, 2) przeszacowanie wartości bilansowej zapasów praw majątkowych w PGE GiEK Oddział ZEDO skutkujące zmniejszeniem raportowanego zysku netto o około 96 mln złotych, 3) Odpis aktualizujący wartość aktywów segmentu Energetyka Odnawialna w wysokości ok. 0,8 mld złotych – skutkujący zmniejszeniem raportowanego wyniku netto o ok. 0,7 mld złotych.

Zarząd PGE wyjaśnia, że na wysokość wyników okresu kluczowy wpływ ma niższy wolumen produkcji energii elektrycznej oraz niższa zrealizowana cena hurtowa energii. Ponadto na wynik okresu negatywnie wpłynęły koszty emisji CO2, które wzrosły w ujęciu r-d-r o około 160 milionów złotych. Dodatkowo, w porównaniu do I półrocza 2015, wielkość kapitalizowanych kosztów przygotowawczych prac geologicznych (IFRIC 20) była niższa o 124 miliony złotych (księgowe ujęcie kosztów prac geologicznych miało dodatni wpływ na raportowany wynik okresu bazowego).

Zastrzeżenie: Sprawozdanie finansowe Grupy PGE jest nadal przedmiotem przeglądu przez biegłego rewidenta. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku nastąpi 9 sierpnia 2016 roku.
gkpge_relacjeInwestorskie_site