Powrót

Umorzenie postępowania upadłościowego spółki zależnej od PGE Dystrybucja S.A.

  • Numer raportu: 40/2012
  • Data sporządzenia raportu: 06.07.2012
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, iż w dniu 6 lipca 2012 roku Sąd Rejonowy w Białymstoku - Sąd Gospodarczy, VIII Wydział Gospodarczy („Sąd”) umorzył postępowanie o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu i wyrażenie zgody na wszczęcie przez dłużnika postępowania naprawczego z wniosku spółki EKTO Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („Spółka Zależna”). Sąd umorzył postępowanie z uwagi na brak istniejących przesłanek w związku z dokonaniem spłat wierzytelności Spółki Zależnej oraz decyzją o cofnięciu przez Spółkę Zależną wniosku o ogłoszenie upadłości. Postanowienie Sądu stanie się prawomocne w terminie 2 tygodni od daty umorzenia postępowania.

Zarząd PGE informował o złożeniu przez Spółkę Zależną wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu oraz o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości i wyrażenie zgody na wszczęcie przez dłużnika postępowania naprawczego raportem bieżącym nr 30/2012 z dnia 22 czerwca br.

Podstawa prawna sporządzenia raportu: § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 30 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259, ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site