Powrót

Wniesienie pozwu o uchylenie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 lipca 2018 r.

  • Numer raportu: 4/2019
  • Data sporządzenia raportu: 29.01.2019 15:26
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („Spółka") informuje, że w dniu 29 stycznia 2019 r. do Spółki wpłynął odpis pozwu wniesionego przez jednego z akcjonariuszy do Sądu Okręgowego w Warszawie. Akcjonariusz w pozwie wnosi o uchylenie uchwał nr 7, 8 oraz 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19 lipca 2018 r.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757).
gkpge_relacjeInwestorskie_site