Powrót

Szacunek wybranych danych finansowych i operacyjnych za rok 2017

  • Numer raportu: 4/2018
  • Data sporządzenia raportu: 12.02.2018 17:14
  • Podstawa prawna raportu: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne wybrane skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne za rok 2017.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 2017 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 56,8 TWh (w tym 39,1 TWh z węgla brunatnego), wolumen dystrybucji wyniósł 35,3 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 40,0 TWh.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2017 roku wyniósł około 7.601 mln złotych, w tym:
EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna: 4.050 mln złotych,
EBITDA segmentu Dystrybucja: 2.333 mln złotych,
EBITDA segmentu Obrót: 811 mln złotych,
EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna: 364 mln złotych.

Prezentowany powyżej skonsolidowany wynik EBITDA zawiera przychody z tytułu rekompensat KDT w wysokości 1.235 mln złotych.

Skonsolidowany zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł około 2.641 mln złotych (czyli 1,41 zł na akcję). Nakłady inwestycyjne (bez uwzględnienia zapłaty za aktywa PGE Energia Ciepła) wyniosły około 6.751 mln złotych.

Szacunkowe zadłużenie netto na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło około 7.607 mln złotych.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w 2017 roku wyniosła 164,4 zł/MWh.

Zastrzeżenie: Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Publikacja skonsolidowanego raportu za rok 2017 nastąpi 6 marca 2018 roku.
gkpge_relacjeInwestorskie_site