Powrót

Szacunek wybranych danych operacyjnych i finansowych za rok 2015 oraz informacja o wpływie zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym na skonsolidowane wyniki finansowe roku 2015

  • Numer raportu: 4/2016
  • Data sporządzenia raportu: 03.02.2016
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”, „Spółka”) przekazuje do wiadomości publicznej wstępne skonsolidowane wyniki finansowe i operacyjne 2015 roku.

Według wstępnych szacunków skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące środki trwałe (EBITDA) w 2015 roku wyniesie około 8,2 mld złotych.

Powyższy szacunek uwzględnia istotne niegotówkowe zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w całym 2015 roku:
- Przychody z tytułu rekompensat KDT zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 546 mln złotych,
- Rozwiązanie (zmniejszenie) rezerwy rekultywacyjnej, rezerwy aktuarialnej oraz rezerwy na PDO, łącznie zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 171 mln złotych.

Według wstępnych szacunków skonsolidowany wynik netto dla akcjonariuszy spółki dominującej skorygowany o wartość odpisów środków trwałych wyniesie około (+) 4,3 mld złotych (zysk), natomiast skonsolidowany wynik netto dla akcjonariuszy spółki dominującej w 2015 roku wyniesie około (-) 3,0 mld złotych (strata).

Według wstępnych szacunków Spółki, wartość odpisów środków trwałych w ujęciu całorocznym, nie będzie istotnie różna od wielkości po 9 miesiącach 2015 r.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w 2015 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 55,6 TWh.

Zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej wyniosła 173 zł za MWh.

Zastrzeżenie: skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE jest nadal przedmiotem audytu przez biegłego rewidenta. Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok nastąpi 16 lutego 2016 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dziennik Ustaw z 2009 roku, Nr 185 poz. 1439).
gkpge_relacjeInwestorskie_site