Powrót

Zawarcie umowy znaczącej

  • Numer raportu: 4/2014
  • Data sporządzenia raportu: 22.01.2014
  • Podstawa prawna raportu: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu

Zarząd PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("Spółka", "PGE") informuje iż PGE oraz spółki zależne od PGE, w okresie ostatnich 12 miesięcy, zawarły szereg umów z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. („PKO BP”), które łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. Łączna wartość wszystkich wspomnianych umów wynosi ok. 3,1 mld PLN. Umowy zostały uznane za znaczące, ponieważ ich łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Umową o największej wartości jest umowa zawarta w dniu 20 stycznia 2014 r. („Umowa”) pomiędzy PGE oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. („PGE GiEK”), spółką zależną od PGE, a PKO BP. Przedmiotem Umowy jest ustanowienie przez PKO BP limitu gwarancyjnego dla PGE GiEK do maksymalnej wysokości 2.548.607.358 zł. Beneficjentem gwarancji będzie generalny wykonawca prac związanych z budową bloków energetycznych nr 5 i 6 w Elektrowni Opole (inwestycja realizowana przez PGE GiEK).

Przedmiotem Umowy jest udzielenie na zlecenie PGE GiEK:
- gwarancji zapłaty do maksymalnej wysokości 1.300.309.875 zł (PGE GiEK zobowiązał się wobec generalnego wykonawcy bloków nr 5 i 6 w Elektrowni Opole do dostarczenia gwarancji zapłaty stanowiących 15% całkowitej ceny budowy bloków – gwarancja PKO BP stanowić będzie 75% zobowiązania, pozostała kwota gwarancja zapłaty została zapewniona poprzez zawarcie umów z innymi bankami);
- gwarancji zapłaty za roboty budowlane do 100% wysokości udzielonej linii gwarancyjnej.

Umowa obowiązuje przez okres 67 miesięcy od dnia jej zawarcia.

Umowa przewiduje zabezpieczenia w postaci:
- poręczenia przez PGE do 120 % aktualnej kwoty udzielonej gwarancji;
- oświadczenia o poddaniu się egzekucji PGE GiEK (do kwoty 120% limitu gwarancyjnego) oraz oświadczenia o poddaniu się egzekucji PGE jako poręczyciela (do 120 % aktualnej kwoty udzielonej gwarancji).

Oprocentowanie ewentualnie powstałej wierzytelności z tytułu nieuregulowania zobowiązania wynikającego z Gwarancji oparte jest na stawce WIBOR powiększonej o marżę banku.

Umowa nie przewiduje kar umownych.

Podstawa prawna: § 9 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zm.).
gkpge_relacjeInwestorskie_site