Powrót

Złożenie wniosków o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B

 • Numer raportu: 4/2009
 • Data sporządzenia raportu: 03.11.2009
 • Podstawa prawna raportu: Inne uregulowania

Treść raportu

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 3 listopada 2009 roku zostały złożone do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"): 1. wniosek o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym GPW:

  1. 1.470.576.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A Spółki o wartości nominalnej 10 złotych każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") kodem ISIN PLPGER000010;

  2. 259.513.500 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 10 złotych każda ("Akcje Oferowane"), oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLPGER000010;

  3. 259.513.500 praw do Akcji Oferowanych, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLPGER000028.


 2. wniosek o wprowadzenie do obrotu na rynku podstawowym GPW w dniu 6 listopada 2009 roku 259.513.500 praw do Akcji Oferowanych, oznaczonych przez KDPW kodem ISIN PLPGER000028.


Podstawa prawna przekazania raportu: § 9 ust. 1 Regulaminu GPW.

gkpge_relacjeInwestorskie_site